Blockchain Developer, Full Stack Developer

April 13, 2019, 12:06 p.m.

KỸ NĂNG CẤU TRÚC HÓA VẤN ĐỀ (VẼ VOI)

Định nghĩa/mô tả

 • Đây là một kỹ năng/phương pháp giúp ta có thể giải quyết được 80% các vấn đề trong công việc và cuộc sống.
 • Kỹ năng này giúp ta cấu trúc hóa một vấn đề. Vấn đề sau khi cấu trúc hóa thường có dạng cây/dạng bảng.
 • Với dạng cây, các nút lá sẽ là giải pháp, các nút còn lại sẽ là vấn đề.
 • Với dạng bảng, các ô sẽ là các giải pháp, hoặc các vấn đề nhỏ.
 • Phương pháp cấu trúc hóa vấn đề thường xuất phát theo tư duy top-down thay vì bottom-up.

Các ứng dụng của việc vẽ voi

 • Giúp giải quyết vấn đề, không xa đà tranh cãi.
 • Giúp có một cái nhìn tổng thể, không khuyết tật về một vấn đề
 • Giúp tăng cường giao tiếp, truyền thông nhanh chóng và hiệu quả (cho hàng trăm, nghìn người)

Một số loại voi và ứng dụng

 • Voi khái niệm: giúp ta tăng hiệu quả giao tiếp, truyền thông
 • Voi giải pháp: cho ta một có cách nhìn tổng thể về 1 bài toán cần giải quyết. Biết giải quyết nó
 • Voi Action Plan: cho ta một cách nhìn tổng thể để theo dõi và giám sát dự án.
 • Voi đo đạc dữ liệu: cho ta một cách nhìn tổng thể số liệu đo đạc (trong dự án, ngoài dự án; trước triển khai, sau triển khai,...)
 • Voi theo dõi công việc: cho ta có cách nhìn tổng thể khi phải xử lý nhiều việc, dự án một lúc

Một số kỹ năng

 • Vẽ voi: io, 4wh+1h, 5m, chuồng voi khái niệm
 • Quản voi: 2C, 5D
 • Logo hóa: 3-4,6-8, nguyên âm/phụ âm, vô nghĩa

Phân loại trình độ:


 • Chiều 1: Độ sâu được bao nhiêu (trong voi có voi)
 • Chiều 2: Các loại voi làm việc được
 • Chiều 3: Đọc/Điền/Vẽ/Quản/Truyền thông

Các bước vẽ voi:

 1. Viết vấn đề
 2. Liệt kê các câu hỏi
 3. Trả lời câu hỏi, ra chiều (Đưa vào voi khái niệm)
 4. Đánh ưu tiên chiều
 5. Vẽ bảng
 6. Điền ô
 7. Đối chiếu bảng vẽ và vấn đề

link slide: http://topi.ca/vevoi2019

link tham khảo: https://www.slideshare.net/maxifish/problem-solving-for-tm

link tham khảo: https://www.slideshare.net/BySlidebooks/pyramid-principle

Khuyến khích người viết

Bằng cách chia sẻ bài viết của :Bach Ton That.

0
Blockchain Developer, Full Stack Developer

April 13, 2019, 12:06 p.m.

0 Comment

Register for News